top of page
วัดสุทธิวราราม_ถ่ายจากอาคาร9รรวัดสุทธิ.p

สำนักงานส่งเสริมความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัดสุทธิวราราม

(สำนักงานวิจัย ศาลา 9)  223 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

     “หน่วยวิชาการสนับสนุนการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา”

           การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กับ สำนักสนับสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เห็นว่าการผลักดันให้เกิด “หน่วยวิชาการสนับสนุนการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา” (Excellence Center)
ถือเป็นองค์กรสำคัญในการทำหน้าที่รวบรวม สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย กิจกรรมระดับนโยบายและพื้นที่ การผลักดันนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายต้นแบบของการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับบทบาทการพัฒนาสุขภาวะและพันธกิจขององค์กรในกำกับของมหาเถรสมาคมให้เกิดผลงานวิชาการ
ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

โดยปัจจุบันมีโครงการในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา
2. โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา
3. โครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน

bottom of page