top of page

ชี้ อ.ป.ต.บทบาทสำคัญช่วยชาวบ้านยุคโควิด...

 

“พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ” ชี้อ.ป.ต.บทบาทสำคัญช่วยชาวบ้านยุคโควิด...

Screen Shot 2563-05-18 at 15.59.57.png

          เมื่อวันที่ 18 พ.ค.พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง(อ.ป.ก.) กล่าวว่า อ.ป.ก. ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เป็นประธานอ.ป.ก. ได้มีนโยบายให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) ทั่วประเทศ

          ซึ่งจัดตั้งโดยคณะสงฆ์เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตามพันธกิจ 8 ด้าน คือ 1.ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2.สันติสุข 3.สาธารณสงเคราะห์ 4.สุขภาพและอนามัย 5.กตัญญูกตเวทิตาธรรม 6.สัมมาชีพ 7.ศึกษาสงเคราะห์ และ8.สามัคคีธรรม เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละตำบลในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

         เช่น การจัดตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช การส่งเสริมสัมมาชีพเชิงพุทธเกษตรกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม เป็นต้น ทั้งให้คำนึงถึงหลักอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งล้างมือเป็นประจำด้วย  

          พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ยังร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) 

         ได้รวบรวมผลงานวิชาการที่เป็นแนวทางการเรียนรู้งานสุขภาวะวิถีพุทธ ประกอบด้วย งานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของอ.ป.ต.  การเสริมสร้างสุขภาวะ และการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ ออกเผยแพร่ เพื่อให้เกิดเป็น พุทธนววิธี (Buddhist New Normal) การประยุกต์หลักพุทธธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรมสู่ความปกติใหม่ รวมทั้งการปรับรูปแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักความปกติใหม่ของสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย...

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/774952

bottom of page