top of page
S__4005930.jpg

การเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะและการสาธารณสงเคราะห์ จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์

     วันที่ 17 สิงหาคม 2562  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตามอบป้ายสำนักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะเครือข่ายพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร แด่ พระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ป้ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะสามเณร โรงเรียนราชคฤห์วิทยา และโรงเรียนหย่วนวิทยา จังหวัดพะเยา แด่ พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตพะเยา

S__4005936.jpg

     พร้อมกันนี้ อาจารย์สายชล ปัญญชิต ในฐานะตัวแทนคณะทำงาน ได้กราบถวายรายงานผลการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ การจัดพิมพ์หนังสืองานสาธารณสงเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ ที่ขับเคลื่อนงานโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ยังมอบนโยบายที่เสมือนเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต พร้อมทั้งยังได้ประทานขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง ได้ขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับพระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่ สามารถสนองงานกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสงเคราะห์ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาสู่สังคมในวงกว้างได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

S__4005945.jpg
S__4005941.jpg
S__4005932.jpg

เขียนโดย

_DSC0021.jpg

พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี

bottom of page