top of page

สรุปกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2563

โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2563 โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด-ละ-เลิก เหล้าและบุหรี่ ในระยะเวลา 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้มีตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมเลิกดื่ม เลิกสูบ ลดเสี่ยง เครือข่ายพลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ วัดอินทาราม  ตำบลหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

SS1.jpg
SS3.jpg
SS2.jpg
SS4.jpg

          โครงการเครือข่ายพลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เลิกดื่ม เลิกสูบ ลดเสี่ยง” โดยมีเป้าหมายเพื่อการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 อีกทั้งยังจัดกิจกรรม บวชใจ อธิษฐาบารมี ลดเหล้า ปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ ในช่วงเข้าพรรษา

         ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นประธานในพิธีและให้โอวาท โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ คือ เหล้า-บุหรี่ เป็นความเสี่ยงในชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่ง

         “.. สุขกามานิ ภูตานิ ..” สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข, ความสุขในที่นี้คือ ทั้งสุขกาย และสุขใจ เมื่อความสุขคือเป้าหมายของมนุษย์ เราควรพิจารณาว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ขัดขวางนั้นคือความเสี่ยง เช่น เราไปดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติด เป็นต้น

         พระเดชพระคุณยังชี้ให้เห็นว่า การสร้างเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงดังที่ทำในวันนี้ จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะรวมถึงจะมีส่วนในการปรับพฤติกรรมของคนที่จะลดความเสี่ยงโดยเฉพาะการดื่มสุราและสูบบุหรี่ได้

         นอกจากนี้พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร. (หลวงพ่อแดง นันทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันชุมชนคลองกระทิง มีผู้ติดบุหรี่และติดเหล้า ประมาณ 10 คน โดยกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำหลักพลังบวรมาสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงต่อไป

โดยเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาร่วมเป็นภาคี อาทิ

- คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

- และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

โดยมีสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข่าว ดังนี้

พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา” ณ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม

https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=2647&cat=B&table=news

พิธีบวชใจ อธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา ๒๕๖๓

สถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV

https://www.youtube.com/watch?v=qdM5nIZSpfE&feature=youtu.be

พระพรหมบัณฑิต เลิกดื่ม เลิกสูบ ลดเสี่ยง เข้าพรรษา ปี 2563

https://www.youtube.com/watch?v=j4riXdlxZjo&feature=youtu.be

เฮๆฮาๆปานะกับป๋าแหงม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าสมุทรสงคราม

https://www.youtube.com/watch?v=6zoT9eP1hLM&feature=youtu.be

วัดอินทาราม สมุทรสงคราม ลดละเลิกบุหรี่เหล้าเข้าพรรษา

https://www.youtube.com/watch?v=73sqq-9LuF4&feature=youtu.be

สำนักข่าว น.ส.พ. เจาะเลนส์ ลึกทุกข่าว ชัดทุกประเด็น

https://jorlensnews.blogspot.com/2020/07/3-63_3.html?m=0

สมุทรสงคราม ร่วมบวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://www.komkhaotuathai.com/contents/8736?ot=

Bright TV : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.brighttv.co.th/central/SamutSongkhram/25363

สยามรัฐ : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://region.siamrath.co.th/central/SamutSongkhram/25363

Businesstiday : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.businesstoday.co/central/SamutSongkhram/25363

New TV : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.newtv.co.th/central/SamutSongkhram/25363

Amarin TV : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.amarintv.com/central/SamutSongkhram/25363

ชี้ช่องรวย : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.cheechongruay.smartsme.co.th/central/SamutSongkhram/25363

Voice TV : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.voicetv.co.th/central/SamutSongkhram/25363

Smartme : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.smartsme.co.th/central/SamutSongkhram/25363

Thaiquite : วัดอินทาราม จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ บวชใจ อธิฐานบารมี ลดละเลิก เหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา

https://local.thaiquote.org/central/SamutSongkhram/25363

พระพรหมบัณฑิตรับนิมนต์ "ดร.หลวงพ่อแดง" พร้อมภาคีเครือข่าย สสส. เป็นประธานพิธีรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา

https://siampongsnews.blogspot.com/2020/07/blog-post_68.html

จังหวัดลำปาง

กิจกรรมแถลงข่าว ขยายเครือข่ายวัดต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ บุคคลต้นแบบ

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP1.jpg
LP3.jpg
LP2.jpg
LP4.jpg

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จัดกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา วันอาสาสหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนเคลือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดนิทรรศการเครือข่ายบวร กิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว การอบรม การพัฒนาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว พิธีมอบป้ายเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน 11 วัด 2 หมู่บ้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ ปฏิญาณตน งดสุรา บุหรี่ กิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น

โดยมีสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข่าว ดังนี้

มจร.ลำปาง จัดพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษา

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1392561/

ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน 11 วัด 2 หมู่บ้าน

https://www.lannastopdrink.com/10882.html

จังหวัดนครสวรรค์

จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

NS1.jpg
NS2.jpg
NS3.jpg
NS4.jpg

          โครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา (เหล้า บุหรี่) ในระดับชุมชน เริ่มขับเคลื่อนแล้ว ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย พระปลัดสุภัค วิรโช เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ ผู้ใหญ่สมบัติ บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ผู้ใหญ่รังสรรค์ คำสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และ นางอัญชลี ปั้นนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ ได้พร้อมประชาชนและพุทธศาสนิกชน ชุมชนหนองกระดูกเนื้อกว่า 200 คน ร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐาน จะลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 63 โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “ตั้งสัจจะอธิษฐาน” และ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา (เหล้า-บุหรี่) ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

         ในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำอธิษฐานเพื่อลดเหล้าและลดบุหรี่ ตลอดจนรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอจาก 15 อำเภอ ภาคีเครือข่ายจำนวน 13 หน่วยงาน อาทิ ตำรวจ/สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นต้น นายอำเภอหรือผู้แทนอำเภอจำนวน 15 อำเภอ และชุมชนต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน ซึ่งภายหลังจากการลงนามความร่วมมือ ทางคณะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจะไปขยายผลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป

จังหวัดลำพูน

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ปฏิญาณตนเลิกเหล้าบุหรี่ และมอบป้าย ชุมชนนำร่องร่วมรณรงค์ 17 ชุมชน

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

LPH1.jpg
LPH2.jpg
LPH3.jpg
LPH4.jpg

          คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ภายใต้โครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการ และแสดงพระธรรมเทศนา(การ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่) ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามปฏิญาณตนเลิกเหล้าบุหรี่ และมอบป้าย ชุมชนนำร่องร่วมรณรงค์ 17 ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนท่าชาม-บ้านฮ่อม 2) ชุมชนช่างฆ้อง 3) ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 4) ชุมชนไก่แก้ว  5) ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง 6) ชุมชนสวนดอก 7) ชุมชนพระคงฤาษี 8) ชุมชนหนองเส้ง 9) ชุมชนบ้านหลวย 10) ชุมชนป่ายางหลวง  11) ชุมชนมหาวัน 12) ชุมชนศรีบุญเรื่อง 13) ชุมชนประตูลี้ 14) ชุมชนสันป่ายางหน่อม 15) ชุมชนสันคอนรอม 16) ชุมชนชัยมงคล และ 17) ชุมชนจามเทวี

โดยมีสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข่าว ดังนี้

จังหวัดลำพูน รณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

https://region3.prd.go.th/topic/news/11945

จังหวัดตาก

พิธีปฏิญาณตน “บวชใจ” อธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตลอดพรรษาปี 2563

และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่านา ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

TK1.jpg
TK2.jpg
TK3.jpg
TK4.jpg

          หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมืองตาก จัดพิธีปฏิญาณตน “บวชใจ” อธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตลอดพรรษาปี 2563 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก นายสุดใจ คำกว้าง กำนันตำบลหนองบัวใต้ ร่วมลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ โดยมี พระครูโกวิทบุญเขต เจ้าอาวาสวัดท่านา เป็นประธานสงฆ์ และแสดงระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ ต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมา ที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในจังหวัดกับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในทุกอำเภอของจังหวัดตาก

จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

KK1.jpg
KK2.jpg
KK3.jpg
KK4.jpg

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น โดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีรศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสำคัญทางโอกาสนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์เกี่ยวกับการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ พร้อมทั้งมอบป้ายชุมชนนำร่องรณรงค์ การลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่

จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรม “อธิษฐานบารมี” ชวนทำดี ลดอบายมุข ทั้งชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

PCH1.jpg
PCH2.jpg
PCH3.jpg
PCH4.jpg

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรม “อธิษฐานบารมี” ชวนทำดี ลดอบายมุข ทั้งชุมชน โดยเชิญชวนคณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ และชุมชนรอบวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รณรงค์ลด เหล้า บุหรี่ โดยดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชน และกล่าวปฏิญานตน อธิษฐานบารมีเพื่อลดอบายมุข

bottom of page