top of page

วัด อ.ป.ต. เสริมสร้างสุขภาวะบูรณาการ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  สังคมไทย เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธสังคมไทยสำหรับโครงการถอดบทเรียนการทำงานเชิงพื้นที่  วิเคราะห์/ถอดบทเรียนการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  สังคมไทยสำหรับโครงการถอดบทเรียนการทำงานเชิงพื้นที่ เป้าหมายเชิงพื้นที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนตะวันออก ได้แก่ ภาค  ๘  จังหวัดเลย ภาค  ๙  จังหวัดขอนแก่น   ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ภาค ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา และ ภาค ๑๒ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่

128537.jpg

          ภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าประทับใจระหว่างลงพื้น  พระสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนตะวันออก  เป็นแกนนำสำคัญสร้างสุขภาวะชุมชน  เช่น  วัดพรหมราชหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ตฺ)  ตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  เขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๑๑  มีพระธรรมวรนายก  พระสงฆ์ต้นแบบส่งเสริมสร้างสุขภาวะ  ส่งผลให้วัดพรหมราชและวัดในจังหวัดนครราชสีมา  จัดกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับการดูแลสุขภาพประชาชน  วัดปลอดเหล้า  วัดส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผลการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  หนตะวันออก  มีลักษณะเด่นของกิจกรรมทั้งเหมือนและแตกต่างกัน  ความเหมือนเน้นใช้การเผยแผ่และใช้หลักธรรมให้เกิดการสร้างสุขภาวะ  ส่วนความแตกต่างเป็นการใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนของชุมชนมาจัดเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ.  ๔  ด้าน  ได้แก่  ๑. สุขภาวะทางกาย  ๒. สุขภาวะทางจิต ๓. สุขภาวะทางสังคม  ๔.  สุขภาวะทางปัญญา

          ๑. สุขภาวะทางกาย หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) วัดวังอ้อ  จัดกิจกรรมสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน  วัดสะอาด  สภาพแวดล้อมของป่าชุมชนอันร่มรื่นหนุนเสริมให้เกิดความสงบเยือกเย็น  ส่งเสริมร่ายกาย  สุขภาพแข็งแรง  ส่วนจิต  มีกิจกรรมฝึกอบรมจิตใจ  ปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมการปลูกผักบริโภค  ปลอดการใช้สารเคมี  แบ่งปั่นแก่สมาชิกชุมชน ส่งผลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชน  อบรมประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดตามหลักศีล  ๕

          ๒. สุขภาวะทางจิต หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จัดกิจกรรมสร้างพลังจิตคนดี         จิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมไทย  สร้างความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองการยอมรับนับถือตนเอง ให้กำลังใจตนเองได้ เห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น มีลักษณะเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 

          ๓. สุขภาวะทางสังคม  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ  พัฒนาพระสงฆ์ให้มีศักยภาพ และให้การอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำในการพัฒนาสังคม       ช่วยอบรมสั่งสอนแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เน้นการมีจิตอาสาสร้างเครือข่ายทางสังคมเกิดเป็นทุนสุขภาวะทางสังคม   สนับสนุนกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  ร่วมกันทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์ ทั้งที่เป็นเงิน วัตถุ และแรงงานรองรับกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน

          ๔. สุขภาวะทางปัญญา หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ส่งเสริมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสามารถของชุมชนในการใช้ปัญญาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  รับรู้-เข้าใจ ความรู้สึกของตนเอง

          พลวัตจากการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธตามบทบาทหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  มีลักษณะเด่นด้านสาธารณสงเคราะห์กับศีลธรรมและวัฒนธรรม   สามารถนำมาใช้เมื่อเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดในประเทศไทย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  สังคมไทย  วัดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนตะวันออก  แสดงบทบาทการสร้างเสริมสุขภาวะ  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

S__4161611.jpg

          ประชาชนสนใจและสนับกิจกรรมของพระสงฆ์ในตำบล พร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาทางด้านวัตถุและงานบริการอื่นๆของภาครัฐ และคณะสงฆ์มีการทำงานเชิงรับและเชิงรุกเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม สามารถสร้างผลงาน ให้เป็นที่จดจำ ในสังคม ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน จัดตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  แต่การสรุปเป็นผลงานประจำปี เพื่อยกย่อง เชิดชูผลงานนั้น  ทีมเห็นว่าควรสนับสนุนให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  มีศักยภาพเพิ่มขึ้นรองรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เพื่อสร้างสุขประชนต่อไป

20200423_090422.jpg
IMG_7816.jpg
S__4161618.jpg
IMG_7863.jpg

เนื้อหาโดย

Capture.PNG

อ.พิชิต ปุริมาตร

bottom of page