top of page

การ์ดไม่ตกยกระดับ “งดเหล้าหลังเลิกงาน”

          ประเทศไทยถูกล็อคดาวน์นานกว่า 3 เดือน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต้องหยุดชะงักลงไป ปรากฎการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในประเทศไทยต้องปรับตัวกับชีวิตวิถีแบบใหม่ (New Normal) ในปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยผู้ป่วยติดเชื่อโควิด (COVID-19) เป็นศูนย์ รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แต่ยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อ (COVID-19) ระลอก 2

544383.jpg
544382.jpg

            ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 มีที่สืบเนื่องจากประเพณีที่สำคัญของไทยมากมาย เช่น วันสงกรานต์ และวันเข้าพรรษา ฯลฯ ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวกันทั่วทั้งประเทศ เมื่อพูดถึงจังหวัดลำปาง หน่วยงานต่างๆ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ตลอดจนชาวบ้าน ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเข้มงวด ประกอบกับโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะอย่างยั่งยืนด้วย “บวร” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดลำปาง โดยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง พระเดชพระคุณพระจินดารัตนภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นำโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้สั่งการไปยังคณะสงฆ์ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้ตระหนักถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และเชื่อมโยงไปสู่การลดละเลิกอบายมุขต่างๆ เช่น สุรา บุหรี่ และการพนัน โดยให้อาจารย์ศิลาวัฒน์ ชัยยวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ประสานงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมรณรงค์การเสริมสร้างสุขภาวะฯ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประกาศตนเป็นชุมชนปลอดสุรา บุหรี่ และการพนัน โดยใช้ศีล 5 เป็นพื้นฐานในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวัดเครือข่ายรณรงค์คนในชุมชนลด อบายมุข จำนวน 11 วัด, โรงเรียนการกุศลของวัด จำนวน 2 โรงเรียน และชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านนายางเหนือ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และชุมชนบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

544381.jpg
544386.jpg
544385.jpg
544384.jpg

              สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายในจังหวัดที่ทุกภาคส่วนประสานการทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลัง “บวร” ได้แก่ วัด บ้าน หน่วยงานราชต่างๆ เครือข่ายแสนพญ๋า ในการขับเคลื่อน ผลักดัน ในอนาคตอันใกล้อาจจะเป็นนโยบายระดับจังหวัด ใช้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ จากการดำเนินโครงการฯ และติดตามการทำงานของชุมชน ชุมชนได้ “กระตุกต่อคิด” ให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบที่มาพร้อมกับสุรา บุหรี่ และการพนัน อีกทั้งหยุดพฤติกรรมที่เคยทำกันมา เช่น ดื่มเหล้าหลังจากการทำงาน ด้วยพฤติกรรมของคนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย หลังจากทำไร่ ทำนา ทำสวน พอถึงเวลาตอนเย็นก็จะรวมตัวกัน ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อสังสรรค์ พบปะพูดคุย แล้วตามด้วยผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เชื่อกันว่า เป็นยาชูกำลังทำให้หายปวดเมื่อยหลังจากการทำงาน เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) แกนนำในพื้นที่จึงคิดกิจกรรม  “งดเหล้าหลังเลิกงาน” ป้องกันการแพร่ระบาด โดยเน้น “รณรงค์มาตรการทางสังคม” ผ่านการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” ลดการสัมผัส ใกล้ชิด ระหว่างตนเองและผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่มากับทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด วัณโรค รวมไปถึง โควิด-19 (COVID-19) และกิจกรรมนี้กำลังขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ โดยเริ่มจากวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และวัดที่พระนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาศัยอยู่ 

เนื้อหาโดย

544423.jpg

อ.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

bottom of page