top of page

เรื่องเล่า การขับเคลื่อนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนว

พระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน

  ภายใต้ โครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  โดย พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ (แสนวงค์)

          การขับเคลื่อนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของเครือข่ายได้แก่   คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน    เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน   เครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล ๕ จังหวัดลำพูน  และ สถาบันวิจัยหริภุญชัย  ซึ่งได้ลงบันทึกความร่วมมือ  ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคบุหรี่และสุรา  ในฐานะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนากิจกรรม องค์ความรู้ และนโยบายในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ  นำไปสู่การกำหนดรูปแบบของการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำพูน  ในปี ๒๕๖๒ จึงเกิดชุมชนต้นลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  และการเสริมสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็งของจังหวัดลำพูน

้้.png

          ในปี ๒๕๖๓ นี้  จังหวัดลำพูนได้ยกระดับการขับเคลื่อนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน  โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ ๓ กลุ่มเป้าหมายได้แก่  สามเณรในโครงการภาคฤดูร้อน  โรงเรียนต้นแบบศีล ๕  และ ชุมชนต้นแบบศีล ๕  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  ความตระหนักในการป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่  ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูนจึงมีการขับเคลื่อนกิจกรรม  ดังนี้

         ๑) กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย  มีกิจกรรมย่อย ได้แก่ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่  กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน  กิจกรรมฟังเทศน์เรื่อง เทคนิควิธีการลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ โดย พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  และกิจกรรมมอบป้ายชุมชนนำร่องการลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ในชุมชน

ๅ.jpg
-.jpg
ภ.jpg
ถ.jpg

         ๒) เวทีขับเคลื่อนการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๒ กรกฎษคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  ซึ่งมีเจ้าอาวาสจำนวน ๕๒๖ วัด และชุมชนต้นแบบ  ๑๒ ชุมชน ในจังหวัดลำพูน  ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม” เพื่อเรียนรู้และสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง  จังหวัดลำพูน  และบรรยายพิเศษพร้อมประกาศนโยบาย “การบูรณาการกิจการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเชิงพื้นที่” ลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  โดย. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ุ.jpg
ึ.jpg
ค.jpg
ต.jpg

         ๓) การขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่เดือนกรฎาคม เป็นต้นไป  โดยคัดเลือก ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยแทง  ตำบลป่าพลู  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่  ซึ่งมีกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  การพัฒนานวัตกรรมการเลิกเหล้าบุหรี่  เช่น การมอบเสื้อดาวที่กับผู้ที่เลิกเหล้าบุหรี่ถาวร  การทำธรรมนูญชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  และการห้ามขาย ซื้อ เหล้าบุหรี่ทุกวันพระ  ชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีกิจกรรมธรรมสัญจรตามบ้านทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน  การประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างกฎระเบียบในการห้ามซื้อ ขาย เหล้าในชุมชน  นับเป็นชุมชนที่มีกระบวนการในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

จ.jpg
ข.jpg
ช.jpg
ๅๅ.jpg

         ๔) การขับเคลื่อนโรงเรียนศีล ๕ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  โดยการทำงานผ่านชมรมกล้าศรีลำพูน  ที่มีแกนนำโรงเรียนกว่า ๑๐๐ คนที่ได้ผ่านการอบรม  และสร้างกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  และมีการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน ๙ โรงเรียน  ซึ่งให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป็นผู้พัฒนากิจกรรมในการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่  โดยการสนับสนุนสื่อและงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และจะมีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อไป

ผปด.jpg
ผปแแแ.jpg
แอปแอ.jpg
กิกดิกดิ.jpg

         ๔) การขับเคลื่อนโรงเรียนศีล ๕ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  จังหวัดลำพูน  ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  โดยการทำงานผ่านชมรมกล้าศรีลำพูน  ที่มีแกนนำโรงเรียนกว่า ๑๐๐ คนที่ได้ผ่านการอบรม  และสร้างกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา  และมีการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน ๙ โรงเรียน  ซึ่งให้กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนเป็นผู้พัฒนากิจกรรมในการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่  โดยการสนับสนุนสื่อและงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม  ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และจะมีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อไป

เขียนโดย

S__28655671.jpg

พระมหาไกรสร  โชติปญฺโญ (แสนวงค์)

bottom of page