top of page

“บวร” กับศูนย์กลางการพัฒนา

โครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพุทธศาสนาจังหวัดตาก

Screen Shot 2563-08-20 at 16.40.42.png

          โครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพุทธศาสนาจังหวัดตาก กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายและลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ในพื้นที่การดำเนินงาน โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสร้างรูปแบบและระบบกลไกการพัฒนาเครือข่ายและลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ของภาคีเครือข่าย ตามหลักการความร่วมมือในรูปแบบ “บวร”

Screen Shot 2563-08-20 at 16.42.48.png

          หัวใจสำคัญของการดำเนินงานคือ การสานพลังความร่วมมือภายใต้การบูรณาการพันธกิจของภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนส่งเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันอันมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางและความตระหนักของประชาชนในการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้า ด้วยการสร้างกิจกรรมพิธีปฏิญาณตน “บวชใจ” อธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตลอดพรรษาปี 2563 ณ วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรม my mapping ประชาคมตำบลหนองบัวใต้ (ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือและให้การสนับสนุนของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก คณะสงฆ์ตำบลหนองบัวใต้ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ สถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองปรือ และประชาชนตำบลหนองบัวใต้ ตามหลักการความร่วมมือในรูปแบบ “บวร”

Screen Shot 2563-08-20 at 16.42.53.png

          ผลการดำเนินงานทั้งสองกิจกรรมประจักษ์ถึงพลังแห่งภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้วยการผสานความร่วมมือสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ในรูปแบบการรณรงค์ (ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่) และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างกระบวนการในการร่วมกันคิดและร่วมกันนำไปปฏิบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนสร้างระบบและกลไกการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีลห้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม “บวชใจ” อธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตลอดพรรษาปี 2563

Screen Shot 2563-08-20 at 16.42.58.png

          เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ที่สามารถ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตลอดพรรษาปี 2563 โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าระยะแรก โดยภาคีเครือข่ายได้กำหนดแนวทางการสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้าบุหรี่) ตามแนวพุทธศาสนา โดยระยะต่อไปภาคีเครือข่ายได้กำหนดให้คณะสงฆ์ตำบลหนองบัวใต้และหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น สร้างรูปแบบจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าให้มีความเข้มแข็งสืบไป

Screen Shot 2563-08-20 at 16.43.03.png

          จะเห็นได้ว่า การพัฒนาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและเกิดพลังแห่งความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การให้ข้อมูล การวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล ผสานพลังการสนับสนุนส่งเสริมของภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ตามหลักการความร่วมมือในรูปแบบ “บวร” เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) ภายใต้การบูรณาการพันธกิจของภาคีเครือข่ายโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่สำคัญ

เขียนโดย

แก้ใหม่อำนาจทาปิน.jpg

อ.อำนาจ ทาปิน

อาจารย์ประจำสาขาวิช รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

bottom of page