top of page

อาหารเพื่อสุขภาพ

ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนทรายจังหวัดพัทลุง

โดย

โครงการสร้างเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเชิงพุทธในสังคมไทย

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          โครงการสร้างเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเชิงพุทธในสังคมไทย ได้ผลักดันสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม ภายใต้โครงการวิจัยชุดนี้ต้องการให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศฟื้นฟูหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่ซบเซาและกำลังจะเลือนหายไปให้กับมาคึกครื้นทำงานช่วยเหลือสังคมตามปณิธานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

          หากเปรียบเทียบการทำงานและผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณะทั่วไปในระดับประเทศ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้ดูเหมือนว่าจะด้อยผลงานกว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในภาคอื่น ๆ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการทำงานของคณะสงฆ์ในภาคใต้นั้นมีความเข้มเข้นและทำงานเกี่ยวกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมาโดยตลอด แต่ด้วยการรับมือด้านศาสนาหลายด้านซึ่งต้องทำงานแข่งขันกับการเผยแพร่ศาสนาอื่น การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความสามัคคีกับพี่น้องชาวมุสลิม และการเฝ้าระวังพฤติกรรมของพระสงฆ์ เป็นต้น ภารกิจที่คณะสงฆ์ภาคใต้จึงมีภาระที่ใหญ่มากจนทำให้การนำเสนอผลงานที่จัดทำและช่วยเหลือสังคมตามกรอบของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสู่สาธารณะชนหรือรายงานต่อคณะสงฆ์ส่วนกลางขาดหายไป จึงทำให้ผลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในภาคใต้ไม่โดดเด่น

b1.jpg

          หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเชิงพุทธในสังคมไทยในครั้งนี้ด้วย และได้ผุดแนวคิดการหารายได้เสริมจากการทำอาหารแบบปักษ์ใต้ ซึ่งมีรสเผ็ดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเน้นการรักษาสุขภาพและปลอดสารพิษเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและชื่นชอบอาหารปักษ์ใต้ ซึ่งมีพระสงฆ์ที่เป็นแกนนำและเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนทราย คือ พระครูประภัศร์ธรรมวาที ได้ผลักดันและรวบรวมญาติโยมก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด แกงไตปลาแห้ง และน้ำพริก 5 รส พร้อมทั้งออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้คนยุคสมัยปัจจุบัน ทำให้ชาวบ้านมีงานทำและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

b2.jpg
b3.jpg

          ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการครั้งนี้เน้นการรักษาสุขภาพ ไม่มีสารกันบูด ไม่ใส่สารเจือปนใดๆเลย ขั้นตอบการผลิตใช้กรรมวิธีด้วยการคั่วให้แห้งแล้วจึงค่อยใส่บรรจุภัณฑ์ สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้สูงสุด 2 เดือน มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยถูกหลักอนามัย ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย) เพื่อให้มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงและเพาะปลูกได้ผลผลิตดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่เพาะปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนทรายได้นำข้าวสังข์หยดมาใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวยงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการห่อสูญญากาศสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นและเหมาะสำหรับเป็นของฝาก และนอกจากนั้นกรรมวิธีที่ผลิตยังใช้การผลิตแบบโบราณด้วยการทำเป็นข้าวซ้อมมือเพื่อให้คงคุณภาพและคุณค่าสรรพคุณของข้าวให้ครบถ้วน

b4.jpg

          หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยอบรมฯ แห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ในภาคใต้ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมตามพันธกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งช่วยเหลือด้านสัมมาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งในการดำเนินการตลอดมาทางคณะสงฆ์ได้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงเรียน เป็นต้น ได้มีการทำงานร่วมกันตามหลักพลัง “บวร” ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในภาคใต้หลายแห่งจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคณะสงฆ์ส่วนกลางและสาธารณะในโอกาสต่อไป

bottom of page