top of page

การวิจัยสุขภาวะวิถีพุทธกับ

หน่วยอบรมประชาประจำตำบล และ งานสาธารณสงเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

          เป็นระยะกว่า 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ที่มหาเถรสมาคมได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้ดำเนินการให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นเข็มทิศนำทาง อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องมือทางวิชาการและรูปแบบการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธให้สนองกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือที่สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยความเมตตาของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

Screen Shot 2563-09-20 at 14.17.09.png

          ตลอดจนถึงยังได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระที่เข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ จนสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน อาทิ

          ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแม่แบบของการผลักดันต้นทางของการพัฒนาสุขภาวะและสิทธิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแก่พระสงฆ์ในสังคมไทย ขณะเดียวกันยังสะท้อนอัตลักษณ์ของคณะสงฆ์ถึงคือความพยายามเกื้อกูลแก่ชุมชน โดยเสนอให้พระสงฆ์ได้ใช้ทุนทางสังคมดูแลทั้งภายในสังฆะและสามารถเกื้อกูลให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือพื้นที่ของวัดเป็นแหล่งพัฒนาจิตและปัญญาควบคู่ไปด้วย การนี้ พระเดชพระคุณพระเทพเวที รศ.ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายนโยบายให้กองกิจการนิสิตร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ อาทิ สสส. สปสช. และ สช. เป็นต้น ในการพัฒนาพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สนองงานการพัฒนาสุขภาพให้กับพระสงฆ์และประชาชนในอนาคตต่อไป

Screen Shot 2563-09-20 at 14.17.50.png

          กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้สถานการณ์ที่สังคมไทยเผชิญกับความเครียดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดย พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม จะประสานงานรับสนองนโยบายมหาเถรสมาคมที่มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประสานเจ้าคณะปกครอง หน่วยงานภาครัฐฝ่ายปกครอง

          เพื่อบูรณาการระดมความร่วมมือในการดูแลประชาชน จนกล่าวได้ว่าในปัจจุบันคณะสงฆ์มีความเข้าใจและตื่นตัวในระดับท้องถิ่น ที่จะร่วมมือพัฒนากิจกรรมดูแลประชาชนอย่างยั่งยืน อาทิ พระคิลานุปัฏฐาก เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นต้น

Screen Shot 2563-09-20 at 14.17.54.png

          สำหรับอนาคต สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการ มีเป้าหมายประการหนึ่งคือจะเชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธกับการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นแบบ โดยผลักดันให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่คณะสงฆ์ดำเนินการอยู่ สามารถสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมที่ครอบคลุมมิติการทำงานด้านการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาวะที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ธีราจารย์ เลขานุการคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำกลาง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานชุดนี้ จะได้ร่วมพัฒนาแนวทางการสนับสนุนให้คณะสงฆ์ระดับท้องถิ่น ได้สร้างประโยชน์สนองงานมหาเถรสมาคมและองค์กรปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นต่อไป

S__31080483.jpg
96234618_1655368421304389_47814095882283

          ดังนั้นจินตนาการของการขับเคลื่อนงานวิจัยสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต จะดำเนินการให้บรรลุกรอบเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะวิถีพุทธ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชน การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธต้นแบบ และการเสริมสร้างเครือข่าย “องค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ” (Buddhist Well-being Organization) โดยการดำเนินของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จำนวน 15 จังหวัดต้นแบบ เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธ ผ่านการบูรณาการโครงการและกิจกรรมของชุมชนและคณะสงฆ์ และเพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ (Environment and Buddhist Well-being Development Institute) อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นสุขในเชิงพื้นที่ สืบต่อไป

เขียนโดย

Screen Shot 2563-09-20 at 14.18.06.png

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

bottom of page