top of page

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำหรับคณะสงฆ์ภาค 10-11

     โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย ภายใต้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำหรับคณะสงฆ์ภาค 10-11" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมีพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเผยแผ่, ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และประธาน อ.ป.ต. ต้นแบบ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

     

     ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถหลายท่านด้วยกัน อาทิ พระราชวรเมธี รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "นโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.)" เป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับพระสงฆ์เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน และชี้ชวนให้พระสงฆ์ในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้ยึดโยงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ "มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คือ "พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน"

พระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและบทเรียนการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล” เป็นการนำเสนอถึงภาพรวมการทำงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล การประสานการทำงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและนโยบายทั้งจากมหาเถระสมาคม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เพื่อหาเครือข่ายการทำงานซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างยั่งยืนได้

 

     พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม บรรยายเพิ่มเติมโดยเจาะลึกลงไปในประเด็นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์โดยภาพรวมของคณะสงฆ์ การปรับตัวของคณะสงฆ์ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "รูปแบบและบทเรียน การพัฒนากิจกรรมและโครงการพัฒนาของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในยุค 4.0" เป็นการฉายภาพให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันทางพระพุทธศาสนากับสังคมสมัยใหม่ เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เกิดแนวคิด การริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การเกิดกิจกรรมและนวัตกรรมในพื้นที่ โดยอันดับแรก ต้องมีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ตนเองเสียก่อน ว่ามีจุดเด่นในเรื่องใด มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอย่างไร 

 

     นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้มีโอกาสเขียนโครงการพัฒนา ผ่านการให้ข้อคิดเห็นจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ดร.เบญจมาศ สุขสถิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการวางแผน การคิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานทั้ง 8 ด้าน ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธ พัฒนาชุดความรู้สำหรับขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ตอบสนองการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ ตลอดจนการ “พลิกฟื้น” และ “เปลี่ยนผ่าน” ให้องค์กรพระพุทธศาสนากลับมาเป็นศูนย์กลางทางปัญญาและสุขภาวะของชุมชนต่อไป

1.JPG (3).jpg
2.JPG (3).jpg
5.JPG (2).jpg
6.JPG (2).jpg
bottom of page