top of page
SLIDE

“หน่วยวิชาการสนับสนุนการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา”

การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กับ สำนักสนับสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เห็นว่าการผลักดันให้เกิด “หน่วยวิชาการสนับสนุนการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา” (Excellence Center)
ถือเป็นองค์กรสำคัญในการทำหน้าที่รวบรวม สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย กิจกรรมระดับนโยบายและพื้นที่ การผลักดันนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายต้นแบบของการทำงานสุขภาวะขององค์กรพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับบทบาทการพัฒนาสุขภาวะและพันธกิจขององค์กรในกำกับของมหาเถรสมาคมให้เกิดผลงานวิชาการ
ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


โดยปัจจุบันมีโครงการในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา
      2. โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา
3. โครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในองค์กรวัดและชุมชน

แนะนำบทความ edit.png

VIDEO

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : วัดสวยช่วยสร้างสุข (ภาวะ) ได้อย่างไร

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : วัดสวยช่วยสร้างสุข (ภาวะ) ได้อย่างไร

Play Video
DETAIL
การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

การสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

Play Video